top of page

Stiftelsen ISB yttrande till utkast till lagrådsremiss

4 dec. 2022

Stiftelsen ISB skickade under förra veckan in ett yttrande till utkast till lagrådsremiss: Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende


Diarienummer: S2022/03649Läs yttrandet i sin helhet i bifogad fil.


Via länken kan man även ta del av andra inkomna yttranden.


https://lnkd.in/duQCUmwENedan ett kortare utdrag ur det yttrande som Stiftelsen ISB skickade in.Stiftelsen ISB välkomnar lagrådsremissens förslag i stort. De våldsutsatta har under alltför lång tid hängt utanför den samhällsstruktur som ska erbjuda rättssäkerhet, stöd och skydd och iaktta mänskliga rättigheter.Kompetens inom våld och inom riskbedömning skiljer sig stort mellan landets kommuner och


därav även handläggningen av våldsärenden. En reglering av insatser för våldsutsatta är ett viktigt steg mot ökad rättssäkerhet för vuxna och framförallt för barn som levt i våld och ett nödvändigt steg mot att barns rättigheter ska kunna tillgodoses.


Oavsett driftsform är uppgiften för utföraren av insatsen skyddat boende komplex. Skyddsbehövande är långt ifrån en homogen grupp, utan kan i princip vara varje individ som omfattas av svensk lagstiftning. Den skyddsbehövande individen kan vara kvinna, man, barn, HBTQ-i+, par, familjer, och/eller ha en annan pågående insats för annat behovsområde som exempelvis missbruk eller insats inom ramen för LSS.


Därtill bär den skyddsbehövande inte sällan med sig


psykisk och fysisk ohälsa som en konsekvens av våldsutsattheten.En ökande grupp med skyddsbehov är avhoppare och vittnesskydd som även de inte sällan har medföljande barn.


Stiftelsen ISB ser därför att det är av vikt att tillståndsplikt för skyddat boende omfattar alla personer som är skyddsbehövande och har placeringsbeslut om skyddsinsats från socialnämnden


där en hotbild och ett skyddsbehov föreligger. En växande grupp


skyddsbehövande kommer annars inte omfattas av samma krav på kvalitet.Länk: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7005221609007378433


#yttrandetillutkastpålagrådsremiss #skyddatboende


#socialtjänst #hotochvåldsutsatta

bottom of page