top of page
Affärs plan

Vad är kvalitet för oss?

Varför behövs vi?

 

Idag är det många som uppmärksammar våldsutsatta, framförallt de som blir utsatta för våld i nära relation. Vi vill uppmärksamma insatsen skyddat boende, en insats som idag inte är reglerad i svensk lagstiftning och där tillståndsplikt för att starta en sådan verksamhet saknas. Det knyter an till vår strävan efter att insatsen professionaliseras ytterligare och där vi diskuterar insatsens innehåll. Till ett skyddat boende kommer många som är utsatta för våld i nära relation men vi möter även andra målgrupper vilkas skydd- och stödbehov vi också vill belysa. 

Barnrättsperspektiv.

Idag lever barn på skyddat boende utan placeringsbeslut från socialtjänsten. De ses som medföljande och allt ansvar för att de skyddas från våld lämnas åt den många gånger traumatiserade våldsutsatta föräldern. Barnen behöver synliggöras och få sina rättigheter tillgodosedda. De behöver också bli mer delaktiga i det stöd de behöver under tiden de är skyddsplacerade utifrån vad de tidigare blivit utsatta för.

Gavel
Tillståndsplikt.

Idag kan vem som helst starta och driva ett skyddat boende. Det är socialnämnden i var kommun som har ansvar för att följa upp insatsen. Vi ser att de inte alltid mäktar med och det finns oseriösa aktörer som bedriver insats skyddat boende. Det vill vi med kraft motverka och ser att tillståndsplikt för att bedriva skyddat boende kan vara en del i det arbetet.

Lag möte
Professionalitet.

Utsatthet för våld är en av världens största folkhälsoproblem och för att vi ska kunna minska det ohyggligt stora antal som idag är en del av det behöver vi erbjuda professionellt stöd. Vi behöver också vara professionella arbetsgivare och erbjuda våra anställda skäliga arbetslivsvillkor. Vi måste också vara tillgängliga för våra klienter dygnet runt för att kunna erbjuda adekvat och professionellt stöd alla tider på dygnet.

möte
Riskbedömning.

Riskbedömning och riskhantering ska vara två av ledorden när vi bedriver insatsen skyddat boende. Utan evidensbaserade manualer och redskap blir skyddsbedömningar godtyckliga. Att arbeta med skydd- och säkerhet är kärnan i vår verksamhet. I begreppet riskbedömning ingår att säkerställa det inre och det yttre skyddet både nu, under och efter placering i skyddat boende. Vi vet alla vad det kan leda till och det vill vi inte vara en del av.

Tjej med läder ryggsäck
Heterogen målgrupp.

De personer som beviljas insatsen skyddat boende har en del gemensamt men framförallt är de är utsatta för hot- och/eller våld i så pass stor utsträckning att socialtjänsten bedömt att de har behov av att placeras på ett skyddat boende. De kan vara utsatta för våld i nära relation, hedersrelaterat våld, vara avhoppare från gängkriminalitet eller anhörig till någon med den problematiken samt vittne. Utöver det kan de också ha en funktionsvariation och/eller exempelvis beroende- eller missbruksproblematik. Könsidentiteten på våra klienter varierar och vi möter en del som benämns inom HBTQI. Vår målgrupp är heterogen och om det inte blir tydligt riskerar många att inte få det skydd och stöd de behöver.

bottom of page